Napisz

Główna

 14

 

Optyka

 

611.Jakie najmniejsze wymiary powinno mieć zwierciadło płaskie i jak je należy zawiesić na ścianie, aby człowiek o wysokości H widział w nim całą swoją postać?   Rozwiązanie YT

 

612.Dwa zwierciadła płaskie tworzą ze sobą kąt a. Na jedno z nich pada promień. O jaki kąt j odchyli się on po odbiciu od obu zwierciadeł?   Rozwiązanie YT

 

613.Pokaż na rysunku na czym polega aberracja sferyczna zwierciadła sferycznego wklęsłego. 

Rozwiązanie YT

 

614.Zwierciadło wklęsłe daje obraz rzeczywisty o powiększeniu p=3, gdy odległość przedmiotu od obrazu jest d=28cm. Jaka jest ogniskowa zwierciadła?   Rozwiązanie YT

 

615.Gdzie należy umieścić przedmiot przed zwierciadłem sferycznym wklęsłym o ogniskowej f, aby obraz znalazł się w tej samej odległości od wierzchołka zwierciadła co przedmiot?   Rozwiązanie YT

 

616.Na osi optycznej zwierciadła sferycznego wklęsłego o r=12cm, umieszczono x=24cm od jego wierzchołka przedmiot. Znajdź powiększenie obrazu.   Rozwiązanie YT

 

617.Obraz przedmiotu przed zwierciadłem sferycznym wklęsłym miał p1=0,25. Gdy przedmiot zbliżono do zwierciadła o a=5cm powstał obraz o p2=0,5. Znajdź ogniskową zwierciadła.   Rozwiązanie YT

 

618.Wierzchołki zwierciadeł sferycznych o f1=20cm i f2=24cm znajdują się na wspólnej osi optycznej w odległości a=1,2m od siebie. W środku między nie wstawiono ekran, na którym powstały różnej wysokości obrazy przedmiotów o różnych wysokościach. Znajdź odległości przedmiotów od zwierciadeł.  

Rozwiązanie YT

 

619.x=20cm przed zwierciadłem kulistym o r=30cm wstawiono na jego osi punktowe źródło światła. Gdzie należy wstawić zwierciadło płaskie, prostopadłe do osi kulistego, aby promienie po odbiciu od obu zwierciadeł wróciły do źródła?   Rozwiązanie YT

 

620.Znajdź odległość przedmiotu od zwierciadła kulistego o r=10cm,  jeśli powstał obraz o p=0,25 .  

Rozwiązanie YT

 

621.Znajdź odległość przedmiotu od zwierciadła kulistego o r=-10cm,  jeśli powstał obraz o p=-0,25.  

Rozwiązanie YT

 

622.x=10cm od zwierciadła kulistego o r=60cm ustawiono przedmiot o h=2cm. Znajdź wysokość obrazu.  

Rozwiązanie YT

 

623.x=10cm od zwierciadła kulistego o r=-60cm ustawiono przedmiot o h=2cm. Znajdź wysokość obrazu.  

Rozwiązanie YT

 

624.Promień światła wchodzi z powietrza do szkła o n=1,545. Znajdź kąt padania, jeśli promień odbity jest prostopadły do załamanego.   Rozwiązanie YT

 

625.Promień światła pada pod a=30o na płasko-równoległą płytkę szklaną o n=1,5 doznając przesunięcia a=2cm. Znajdź grubość płytki.   Rozwiązanie YT

 

626.Bezwzględne współczynniki załamania są: szkła n 1 = 3/ 2  i wody n 2 = 4/ 3 . Znajdź współczynnik załamania wody względem szkła i szkła względem wody.   Rozwiązanie YT

 

627.Płytka szklana znajduje się w powietrzu. Promień światła przebywa jej grubość d=19,7cm w t=10-9s. Znajdź kąt graniczny.   Rozwiązanie YT

 

628.Promień światła w szkle pada na granicę z wodą pod agr=60o. Bezwzględny współczynnik załamania wody jest n=1,3. Znajdź prędkość światła w szkle.   Rozwiązanie YT

 

629.Promień światła pada pod a=45o na ścianę szklanego pryzmatu o kącie łamiącym g=60o i zostaje minimalnie odchylony od pierwotnego kierunku. Znajdź współczynnik załamania szkła pryzmatu i kąt najmniejszego odchylenia. Rozwiązanie YT

 

630.Na pryzmat szklany o n=1,8 i g=40o pada pod a=10o promień światła. Jak zachowa się on, gdy padnie na drugą ściankę pryzmatu?   Rozwiązanie YT

 

631.Głowa nurka stojącego w basenie znajduje się h=1m pod wodą o n=1,33. Jak i o jakim promieniu nieprzeźroczystą płytę należy położyć na wodzie, aby nie widział on nic z tego co znajduje się nad wodą?  

Rozwiązanie YT

 

632.Nurek pod wodą o n=1,33 widzi Słońce na wysokości d=60o nad horyzontem. Znajdź wysokość rzeczywistą.   Rozwiązanie YT

 

633.Chłopiec zagląda do sześciennego naczynia tak, że jego przednia ścianka zasłania mu całe dno. Po napełnieniu naczynia cieczą widzi połowę dna. Znajdź współczynnik załamania cieczy.   Rozwiązanie YT

634.Na akwenie o głębokości h=2m płynie kwadratowa tratwa o boku a=8m. Jaki bok ma cień tratwy na dnie jeziora, jeśli dla wody n=1,5?   Rozwiązanie YT

 

635.Jaka jest ogniskowa dwóch, blisko siebie położonych soczewek cienkich o f1=0,2m i f2=0,4m?  

Rozwiązanie YT

 

636.Przedmiot o h=4cm ustawiono x=40cm od soczewki o r1=20cm, r2=25cm i n=1,5.Jaki i gdzie powstał obraz?   Rozwiązanie YT

 

637.Przedmiot o h=3cm ustawiono x=4,8cm od soczewki o r1=24cm, r2=16cm i n=1,5. Jaki i gdzie powstał obraz?   Rozwiązanie YT

 

638.Jaka jest zdolność skupiająca okularów dalekowidza, który dobrze widzi przedmiot z odległości x 1 =( 1/ 3) m  bez okularów i z x2=0,25m przez okulary?   Rozwiązanie YT

 

639.Za pomocą soczewki skupiającej otrzymano obraz o p1=2. Po zbliżeniu przedmiotu do soczewki o a=2cm otrzymano obraz p2=4. Znajdź ogniskową soczewki.   Rozwiązanie YT

 

640.Przedmiot sfotografowano dwukrotnie tym samym aparatem przy x1=16m i x2=10m otrzymując obrazy o  h1/=7cm  h2/=12cm. Znajdź ogniskową obiektywu.   Rozwiązanie YT

 

641.Soczewka wypukło–wklęsła o r1=100cm i r2=-20cm wykonana jest ze szkła o n=1,6. Jest to soczewka skupiająca czy  rozpraszająca?   Rozwiązanie YT

 

642.Soczewka płasko-wypukła o r=6cm i n=1,5 daje obraz o p=10. Gdzie i jaki powstał obraz? Jaka jest ogniskowa?   Rozwiązanie YT

 

643.Soczewka o n=1,85 ma w powietrzu 1/ f =5D . Znajdź jej ogniskową w wodzie o n1=1,33.  

Rozwiązanie YT

 

644.Na zwierciadło kuliste wklęsłe o r=40cm wlano niewielką ilość wody o n=4/3 .  Znajdź ogniskową układu.   Rozwiązanie YT

 

645.Znajdź minimalną odległość pomiędzy przedmiotem, a jego obrazem rzeczywistym uzyskanym za pomocą soczewki o f=10cm.   Rozwiązanie YT

 

646.x=10cm przed soczewką płasko-wypukłą o n=1,5 ustawiono przedmiot. Otrzymano obraz o p=2. Znajdź promień krzywizny soczewki.   Rozwiązanie YT

 

647.x=10cm przed soczewką płasko-wklęsłą o n=1,5 ustawiono przedmiot. Otrzymano obraz o p=-(1/2). Znajdź promień krzywizny soczewki.   Rozwiązanie YT

 

648.Znajdź promienie soczewki dwuwklęsłej o n=1,5, f=5cm gdy r1=r i r2=2r.   Rozwiązanie YT

 

649.W powietrzu ogniska soczewki dwuwypukłej pokrywają się z jej środkami krzywizn powierzchni. Jaki jest jej n?   Rozwiązanie YT

 

650.Pozioma soczewka dwuwklęsła o ns= 3/ i f1=-10cm po napełnieniu wodą o nw=4/3 ma f2=-20cm. Znajdź promienie jej krzywizn.   Rozwiązanie YT

 

 

 

D14.a. "Dzień dobry ! Mam jedno pytanie: Od czego zależy, kiedy 1/y albo promień we wzorach ma być ujemny?" - tak napisał do mnie jeden z uczniów. YT

 

D14.1.Wewnątrz zwierciadlanej kuli, na jej głównej osi, umieszczono przedmiot w takim miejscu, że jego obraz został utworzony na ścianie kuli. Znajdź  powiększenie. YT

 

D14.2.Przedmiot ustawiono na osi soczewki płasko-wypukłej o współczynniku załamania 1,5. Otrzymano obraz 2 razy powiększony. Po odsunięciu przedmiotu od soczewki o 20 cm obraz też był 2 razy powiększony. Znajdź ogniskową i promień krzywizny soczewki. YT

 

D14.3.Na rysunku przedstawiono w płaszczyźnie pionowej położenie świecącego przedmiotu AB oraz położenie obrazu rzeczywistego jego początku  A/, uzyskanego przy pomocy soczewki skupiającej. Pozioma linia to główna oś optyczna układu. Przeprowadź konstrukcję znajdując obraz A/B/.

Określ cechy obrazu. YT

 

 

 

 

 

 

 

D14.4. Okrągła, nieprzeźroczysta puszka zawiera jeden z przyrządów: pryzmat szklany, zwierciadło, polaryzator, cienkościenna soczewka lub siatka dyfrakcyjna. W ściankach puszki znajdują się dwa otwory. Jednym z nich wchodzi do puszki światło białe, a drugim wychodzi światło rozszczepione jak na rysunku. Jaki przyrząd znalazł się w puszce? YT

 

D14.5. 

 

D14.6. Objaśnij zasadę działania kamizelki odblaskowej. YT

 

D14.7. Rysunek przedstawia świecący przedmiot AB i jego pozorny obraz A/B/. Znajdź konstrukcyjnie obraz i położenie soczewki. YT

 

 

 

D14.8. Światło lasera o długości λ=653nm pada prostopadle na zapisaną standardową płytę CD. Po odbiciu na ekranie ustawionym w odległości l =1,2m zaobserwowano rząd plamek. Odległość między centralną plamką (zerowego rzędu) i sąsiednimi (pierwszego rzędu) wynosi x1=0,5m. Oblicz odległość między ścieżkami zapisu. YT