Napisz

Główna

25

 

Hydrostatyka

 

1.Samochód ciężarowy, stojący na sześciu kołach, ma w każdej z opon p=8atm. Powierzchnia styku każdej opony z ziemią jest kwadratem o  a=20cm. Jaka jest masa samochodu? YT

 

2.Jaka część góry lodowej znajduje się nad powierzchnią wody? Dla lodu ρl=900 kg/m3, a wody ρw=1000 kg/m3YT

 

3.Jaka musi być minimalna grubość kry lodowej o powierzchni S=m2, aby uniosła ona człowieka o masie m=70kg? Gęstość lodu ρl=900 kg/m3a wody ρw=1000 kg/m3. YT

 

4.Probówka obciążona śrutem o masie m=10 g i polu przekroju S=2 cm2 pływa w położeniu pionowym w wodzie (ρw=1000 kg/m3) zanurzona do pewnej kreski. Ile śrutu należy dosypać lub odsypać z probówki, aby pływała ona zanurzona do tej samej kreski:                       a) w alkoholu – ρa=800 kg/m3,  b) w stężonym kwasie siarkowym – ρk=1600 kg/m3YT

 

5.Prostopadłościan drewniany o wymiarach 10cm·10cm·5cm pływa na powierzchni wody. Jaka jest jego wysokość nad wodą? Jakiej grubości prostopadłościan ze stali o bokach 10cm·10cm należy dokleić do drewna, aby drewno zanurzyło się całkowicie. Dla wody – ρw=1000 kg/m3, dla drewna – ρd=600 kg/m3, dla stali – ρs=7500 kg/m3.YT

 

6.Na siłomierzu zawieszono bryłę i odczytano wskazanie, gdy była ona w powietrzu i w wodzie. Wskazania siłomierza były odpowiednio Fp=1N i Fw=0,75 N. Jaka jest gęstość tej bryły? YT

 

7.Dano Ci do ekspertyzy łańcuch, rzekomo ze szczerego złota. Jest podejrzenie, że jest to stop złota ze srebrem. Masz siłomierz, naczynie z wodą. Wskazanie siłomierza w powietrzu Fs1=4,8N, gdy łańcuch jest w wodzie Fs2=4,5N. Gęstości są: złota ρz=19g/cm3 (19000kg/m3), srebra ρs=10,5g/cm3 (10500kg/m3), wody  ρw=1g/cm3(1000kg/m3). Czy łańcuch jest szczerozłoty?  Ile srebra było w łańcuchu, a ile złota? YT

 

8.Kulka o gęstości d1=0,8g/cm3 spada z H=0,2m do wody o gęstości d2=1g/cm3. Jak głęboko się zanurzy? YT

 

9.Kulkę o gęstości d1=0,8g/cm3 zanurzono h=0,2m w wodzie o gęstości d2=1g/cm3. Jak wysoko wyskoczy ona nad wodę? YT

 

10.Kulka metalowa wisi na sprężynie. Po zanurzeniu jej w wodzie o gęstości d1=1000kg/m3, sprężyna skróciła się o Dh1=2cm, a po zanurzeniu w nieznanej cieczy o Dh2=1,6cm. Znajdź gęstość nieznanej cieczy. YT

 

11.Kulkę wahadła matematycznego o l=1m zanurzono w cieczy o gęstości n=1,5 mniejszej od gęstości kulki. Znajdź jego okres. YT

 

12.Areometr o m=0,1kg i średnicy walcowatej części d=1cm zanurzony w cieczy drga z okresem T=2,3s. Znajdź gęstość cieczy, jeśli drgania nie są tłumione. YT

 

13.Jaki jest okres drgań rtęci o m=0,1kg i r=13,6g/cm3 w U-rurce o polu przekroju s=4cm2. Pomijamy tarcie rtęci o szkło. YT

 

14.Piłkę o promieniu r=10cm i średniej gęstości d=500kg/m3 zanurzono na H=0,4m w wodzie o gęstości dw=1g/cm3. Po puszczeniu wyskoczyła ona na h=0,15m nad wodę. Oblicz straty energii mechanicznej piłki, zużytej na pokonanie oporu lepkości i napięcia powierzchniowego. YT

 

15.Kulista boja metalowa, wewnątrz pusta, pływa w wodzie zanurzona do połowy. Oblicz stosunek jej promienia wewnętrznego do zewnętrznego, gdy znasz gęstość materiału r i wody rmYT

 

16.Jednorodny sześcian pływa w rtęci zanurzony do 0,25 swojej objętości. Jaka część sześcianu będzie zanurzona w rtęci, jeśli na jej powierzchnię nalano wody do górnego poziomu sześcianu? ρr=13600kg/m3, ρw=1000kg/m3YT

 

17.Znajdź głębokość jeziora, na którego dnie ciśnienie jest dwa razy większe niż atmosferyczne patm =1013hPa  na powierzchni. Dla wody znamy ρw=1000kg/m3YT

 

18. Jaka jest gęstość kuli o V=1m3,  jeśli ¾ jej  objętości jest pod wodą? Dla wody rw=1000kg/m3YT

 

19.W U-rurce znajduje się woda (rw=1g/cm3), której poziomy leżą o h=8cm poniżej końców ramion rurki. Do jednego z ramion wlano olej o ro= 0,82g/cm3, który wypełnił ramię całkowicie. Jaka była wysokość słupka oleju? YT

 

20.Do U-rurki wlano rtęć o rr=13,5g/cm3. Następnie do jednego z ramion wlano oliwę o ro=0,82g/cm3 a do drugiego wodę o rw=1g/cm3, w której  pływa sześcienna  kostka lodu o rL=0,9g/cm3 i boku a=2cm. Wówczas słupek wody był hw=10cm a rtęci ponad dolnym poziomem oleju hr=5cm. Jaka była wysokość słupka oleju? YT

 

21.Do naczynia w kształcie walca wlano Vw=1dm3 wody o rw=1kg/dm3. Woda wzniosła się na h=10cm. Do wody włożono kostkę lodu o rL=0,9kg/dm3 i VL=0,3dm3. Jaka będzie wysokość powierzchni wody a) po wrzuceniu lodu? b) po roztopieniu się lodu? YT

 

22.Areometr w wodzie wskazuje r1=1g/cm3. Kreska na skali wskazująca r2=1,1 g/cm3 znajduje się w odległości l=6cm. Średnica aerometru jest d=1,6cm. Znajdź masę aerometruYT

 

23.Średnice tłoków podnośnika hydraulicznego są d1= 1cm i d2=50 cm. Jaka siła, działając na mniejszy tłok, podnieść m= 10ton? YT

 

24.W naczyniu o kształcie walca znajduje się ciecz. Przelano ją do naczynia o trzy razy mniejszym promieniu podstawy. Jak zmieni się parcie i ciśnienie na dno? YT

 

 

25.1. Po zanurzeniu w wodzie kulki o ciężarze Q wiszącej na siłomierzu, wskazał on (2/3)Q. Znajdź gęstość kulki, gdy gęstość wody była 103kg/m3YT

 

25.2.  W wodzie o ρw=103kg/m3 pływa płyta o ρw=600kg/m3. Jaka część płyty znajduje się pod wodą? YT

 

25.3. Czy moja żona o m=65kg utonie siadając na płytę o wymiarach (1×1×0,2)m i ρp=600kg/m3 pływającą na wodzie o  ρw=103 kg/m3YT