Napisz

Główna

15

Elektromagnetyzm

 

651.Znajdź indukcję magnetyczną w środku odległości d=30cm między dwoma długimi i równoległymi przewodnikami, w których płyną przeciwne prądy i1=4A oraz i2= 8A. mo=4p∙10-7 Vs/ Am.   Rozwiązanie YT

 

652.W dwóch równoległych przewodnikach prostoliniowych odległych od siebie o d=40cm płyną zgodne prądy i1=2A oraz i2=3A. a) Znajdź indukcję magnetyczną w połowie odległości d. b) W jakiej odległości od pierwszego przewodnika indukcja pola magnetycznego jest równa zero? Znamy przenikalność magnetyczną próżni mo=4p∙10-7Vs/Am.   Rozwiązanie YT

 

653.W czterech długich przewodnikach płyną prądy i=5A każdy. Znajdź indukcję magnetyczną w środku kwadratu o boku a=0,5m.   Rozwiązanie YT

  Elektromagnetyzm. Stosujemy regułę prawej dłoni.

654.Prostopadle do jednorodnego pola magnetycznego o Bo=10-5T umieszczono długi przewodnik, w którym płynie prąd i=12A. Gdzie indukcja magnetyczna jest równa zero?   Rozwiązanie YT

 

655.Dwa długie przewodniki prostoliniowe z prądami i1=2A oraz i2=4A tworzą a=60o. Znajdź indukcję pola na dwusiecznej kąta a w punkcie odległym o r=20cm od punktu przecięcia się przewodników.  

Rozwiązanie YT

 

Elektromagnetyzm. Stosujemy regułę prawej dłoni.

656.Drut miedziany o długości l wygięto w kształcie koła i w punktach A i B przyłożono do niego napięcie U. Znajdź  indukcję magnetyczną w środku koła.   Rozwiązanie YT

 

 Elektromagnetyzm. Stosujemy regułę prawej dłoni.

 

657.Jaką siłą działa długi przewodnik prostoliniowy z i1=5A na unieruchomioną ramkę kwadratową o boku l=0,5m z i=4A, odległą od przewodnika o r=1m.   Rozwiązanie YT

 

Elektromagnetyzm. Stosujemy regułę trzech palców lewej dłoni.

658.jednorodnym, pionowym polu magnetycznym o B=10-1T, na dwóch poziomych drutach odległych od siebie o l=1m leży pręt o masie m=0,2kg. Znajdź współczynnik tarcia pręta o druty, jeśli porusza się on jednostajnie, gdy płynie przez niego prąd indukcyjny o i=10A?    YT

 

 Elektromagnetyzm. Szukamy siły elektrodynamicznej.

 

659.Jakie jest natężenie prądu w poziomym pręcie o l=1m i m=0,1kg wiszącym na dwóch nitkach w pionowym, jednorodnym polu magnetycznym o B=10-1T, gdy nitki odchyliły się o a=30o?   Rozwiązanie YT

 

660.Znajdź siłę Lorentza działającą na swobodny elektron ( e=1,6∙ 1 0-19 C ) w przewodniku o l=0,5m poruszającym się prostopadle do jednorodnego pola magnetycznego, jeśli na jego końcach powstało napięcie U=10-4V.   Rozwiązanie YT

 

661.Znajdź orbitalny moment magnetyczny elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym.

( e=1,6∙ 1 0-19 C,   r o =5,3 10 -11 m,  v o =2,2 10 6 m/s).   Rozwiązanie YT

 

662.Znajdź promień okręgu, po którym elektron ( e=1,6∙ 1 0-19 C,  m=9,1∙ 1 0-31 kg)  poruszał się z energią kinetyczną E=5eV prostopadle do B=10-4T.   Rozwiązanie YT

 

663.Znajdź promień i skok spirali będącej torem protonu (e=1,6·10-19C, m=1,7·10-27kg), który z v=107m/s i pod a=30o wpadł w jednorodne pole o B=0,5T.   Rozwiązanie YT

 

664.W tym samym polu magnetycznym poruszają się po okręgach proton i cząstka a. Ile razy rjest większy od rp, jeśli obie cząstki mają takie same pędy?   Rozwiązanie YT

 

665.Proton (e=1,6·10-19C, m=1,7·10-27kg) przyspieszony przez U=800V wpada prostopadle do pola magnetycznego i  porusza się po okręgu o r=0,4m. Znajdź B.   Rozwiązanie YT

 

666.Znajdź prędkość protonu, który wpadł prostopadle do skrzyżowanych pól o B=1T E=2500V/m i jego prędkość nie zmieniła się.   Rozwiązanie YT

 

667.Znajdź gęstość energii pola magnetycznego w zwojnicy o r=5cm, l=0,6m, N=600, gdy i=4A i m=450.  

Rozwiązanie YT

 

668.Przewodnik o l=0,4m wirował z f=8Hz   wokół jednego końca prostopadle do pionowego, jednorodnego pola magnetycznego. Wzbudziło to między jego końcami U=0,3V. Znajdź B.   Rozwiązanie YT

 

669.Prostopadle do jednorodnego pola magnetycznego o B=0,2T wiruje ramka o S=200cm2, n=100 zwojów i R=15W. Znajdź częstotliwość obrotów ramki, jeśli wzbudzany jest w niej prąd maksymalny io=10A.  

Rozwiązanie YT

 

670.Ramkę o bokach a=0,4m, b=0,8m i R=1W ustawiono prostopadle do pola magnetycznego, którego indukcja zmieniła się jednostajnie od B1=10-2T do B2=0T w czasie 0,4s. Znajdź i.   Rozwiązanie YT

 

671.Znajdź częstotliwość obrotów cewki o r=25cm, n=100 i R=5W obracającej się w jednorodnym polu o B=0,03T, jeśli wzbudzone io=2A.   Rozwiązanie YT

 

Elektromagnetyzm. Wzbudzanie prądu indukcyjnego w cewce. 

 

672.Znajdź SEM indukcji wzbudzonej w cewce o r=15cm, i n=150 zwojach i osi równoległej do jednorodnego pola magnetycznego, którego wartość zmieniła się od B1=0,75T do B2=1T w Dt=0,5s.   Rozwiązanie YT

 

673.Znajdująca się w odległości d=5cm od prostoliniowego przewodnika z prądem i=5A ramka o bokach a=15cm i b=20cm zaczęła oddalać się od niego z prędkością v=5m/s. Znajdź wzbudzoną w ramce SEM indukcji. mo=4p∙10-7 Vs/ Am.   Rozwiązanie YT

 Elektromagnetyzm. Wzbudzony prąd indukcyjny powoduje pojawienie się siły elektrodynamicznej.

 

674.Szybkość zmiany prądu Di/Dt=8A/s indukuje w zwojnicy E=6mV a stały prąd i=4A tworzy w niej 

F=6·10-5Wb. Znajdź liczbę zwojów w cewce.   Rozwiązanie YT

 

675.Jaka SEM jest indukowana w zwojnicy o r=1,6cm, n=10000 i l=1m podczas zmiany o Di=13A w czasie Dt=1s? mo=4p∙10-7 Vs/ Am.   Rozwiązanie YT

 

676.Znajdź zmianę energii wewnętrznej oporu R= 10W, przez który przepływa prąd zmienny o io=0,5A w Dt=4min.   Rozwiązanie YT

 

677.Jaka jest przenikalność względna dielektryka w kondensatorze płaskim o S=50cm2 i d=0,1mm jeśli wraz z cewką o L=4 10-6H powodują drgania o f=8 105Hz. eo=8,86 10-12C2/Nm2.   Rozwiązanie YT

 

678.W obwodzie drgającym na kondensatorze C=0,1mF w chwili początkowej jest Qo=10-4C. Znajdź zmianę energii wewnętrznej elementów obwodu i otoczenia do chwili zaniku drgań.   Rozwiązanie YT

 

679.W obwodzie drgającym przy L1=0,5H f1=400Hz. Jaką cewkę należy wstawić w ten obwód zamiast L1, aby f2=200Hz?   Rozwiązanie YT

 

680.Obwód z C1=10mF drga z f1=10kHz. Jaki kondensator C2 należy połączyć z C1 szeregowo, aby obwód drgał z f2=20kHz?   Rozwiązanie YT

 

681.Obwód z C drga z f=10kHz. Jak zmieni się okres drgań, gdy równolegle z C połączymy taki sam kondensator C?   Rozwiązanie YT

 

682.W obwodzie drgającym są połączone szeregowo R=50W, L=0,3H, C=15mF oraz zmienne napięcie o f=50Hz. Znajdź przesunięcie fazowe między napięciem przyłożonym i natężeniem prądu.   Rozwiązanie YT

 

 

 

D15.1. Znajdź indukcję magnetyczną w środku atomu wodoru w stanie podstawowym. Znamy r1=0,54·10-10m i v1=0,022·108m/s oraz e=1,6·10-19C i mo=4p10-7Vs/Am. YT

 

D15.2. Przez prostoliniowy przewodnik o długości l=1m i Q=10N, leżący na poziomym stole prostopadle

do poziomego, jednorodnego pola magnetycznego o B=1T przepływa prąd o I=1A.

Znajdź jego nacisk na stół. YT

 

D15.3. Wykres przedstawia zależność natężenia prądu zmiennego wytwarzanego przez pewien generator od czasu. Oblicz natężenie skuteczne tego prądu. YT

 

D15.4. Elektron przyspieszony napięciem U=800V wpada prostopadle do jednorodnego pola magnetycznego o indukcji  B=2 10-5T. O ile odchyli się on od pierwotnego kierunku, uderzając w ekran ustawiony w odległości  d=0,25m od początku pola magnetycznego? YT

 

D15.4.a. Dwie cząstki o różnych masach, ładunkach i prędkościach wpadają prostopadle do linii pola magnetycznego o stałej indukcji. Jaki musi być spełniony warunek, aby poruszały się one po okręgach o takich samych promieniach? YT

 

D15.4.b. Kwadratową ramkę z drutu miedzianego o boku a=0,1m i R=0,1W ustawiono prostopadle do pola magnetycznego o zmieniającej się jednostajnie indukcji magnetycznej od B1=0,5T do B2=0,1T w czasie Dt=0,2s. Jaki prąd, i w którą stronę, płynął wtedy przez ramkę? YT

 

D15.5. Spektrograf masowy. YT