Napisz

Główna

20

Dyfrakcja światła
       

725.Siatka dyfrakcyjna o k=400 rysach na milimetrze dała jasny prążek 1-go rzędu pod kątem j=10o. Znajdź l światła padającego prostopadle na siatkę. Rozwiązanie YT

 

726.Znajdź rząd widma dawanego przez siatkę dyfrakcyjną o 1000 rys na milimetrze dla prążka widzianego pod kątem ugięcia j=30o dla l = 500nm. Rozwiązanie YT

 

727.Jaki możemy zaobserwować maksymalny rząd widma dawany przez siatkę dyfrakcyjną o stałej

d=2,5·10-6m, jeśli pada na nią światło o l=500nm. Rozwiązanie YT

 

728.Siatka dyfrakcyjna o 500 rysach na milimetrze daje obraz na ekranie odległym o x=20cm od niej, w którym prążki 3-go rzędu są oddalone od siebie o y=25cm. Znajdź l światła padającego na siatkę. 

Rozwiązanie YT

 

729.Pod jakim kątem jest obserwowany ostatni prążek interferencyjny otrzymany po przejściu przez siatkę dyfrakcyjną o 500 rysach na milimetrze promieniowania o l=656nm? Rozwiązanie YT

 

730.Po przejściu przez siatkę dyfrakcyjną o stałej d=2·10-6m światła sodu zaobserwowano w widmie linię drugiego rzędu pod kątem j2=36,05o. Znajdź l. Rozwiązanie YT

 

731.Na tej samej siatce dyfrakcyjnej szósty prążek interferencyjny światła fioletowego powstaje w miejscu trzeciego czerwonego o lc=780nm. Znajdź lf. Rozwiązanie YT

 

732.Znajdź odległość między siatką dyfrakcyjną o d=3·10-6m i ekranem, na którym powstał obraz interferencyjny światła o l=500nm, jeśli odległość prążka pierwszego od zerowego jest x=17cm. 

Rozwiązanie YT