Napisz

Główna

Wokół fizyki

...który wziął prysznic

Młody bociek sprawdzał wpływ strumienia wody na piękno jego upierzenia.

Miałem gościa...

Obok mojej rekreacji co roku bociany mają młode. Jedno z bocianiąt lubiło  mnie.

1.Definicja a prawo

 

 

Definicja

 

         Wszystkie słowa kiedyś zostały zdefiniowane. Każdemu słowu zostało przypisane określone znaczenie. Jeśli rozmówcy wiedzą, co dane słowo znaczy, to mogą się porozumieć. Najlepiej wiedzą to ci, którzy uczą się języków obcych.

Kto to jest mama? Mama jest to pani, która mnie urodziła, wychowała, kocha mnie...


Co nazywamy krzesłem? Krzesłem nazywamy mebel, który ma cztery nogi, siedzisko,...


I tak możemy definiować znaczenie każdego słowa. Zwróćmy uwagę na to, że:

 

definicja jest to zdanie, które zawiera słowa ...jest to...   lub ...nazywamy...


Przed chwilą zdefiniowaliśmy... definicję.

 

       Definicje wielkości fizycznych są podawane również w postaci wzorów. 

 

       Definicję prędkości ciała najczęściej poznajemy na lekcjach kinematyki w postaci zdania: prędkość jest to stosunek przebytej drogi do czasu i zapisujemy wzorem:

      

Prawo

 

      Badając różne zjawiska fizyk szuka praw (prawidłowości), które w tych zjawiskach zachodzą. Chce ustalić co zależy od czego i jeszcze w jaki sposób zależy?

 

Prawo to zdanie mówiące, która z wielkości fizycznych zależy od której i w jaki sposób.

 

     Przeanalizujmy prawo Ohma: natężenie prądu elektrycznego zależy wprost proporcjonalnie od przyłożonego napięcia.

     Dowiadujemy się z niego, że natężenie prądu zależy od napięcia (co od czego?) wprost proporcjonalnie (tak jedna wielkość zależy od drugiej). Prawo to zapisujemy wzorem: 

 


     Musisz znać rangę praw i definicji, którymi posługuje się fizyka. Prawa fizyczne opisują przebieg zjawisk w przyrodzie. Są one niezależne od człowieka. On ich nie może modyfikować. Człowiek je tylko odkrywa.


     Definicje to umowy, czyli znaczenia jakie człowiek nadaje różnym słowom. Definicje zależą od człowieka i wybierze on zawsze taką, która z różnych powodów mu odpowiada.