Napisz

Główna

4

Zasada zachowania pędu

 

158.Lodołamacz o m=500t i v=10m/s, płynąc z wyłączonym silnikiem, zderzył się z nieruchomą krą i zaczął ją pchać z V=2m /s. Znajdź masę kry.  Rozwiązanie YT 

 

159.Kula m=10g wylatuje z v=600m/s z lufy karabinu M=4kg. Jaka jest prędkość odrzutu karabinu? 

Rozwiązanie YT

 

160.Oblicz siłę nacisku karabinu na ramię żołnierza, jeśli oddaje on n=300/min strzałów, kule mają m=10g a ich prędkość u wylotu lufy jest v=400m/s. Rozwiązanie YT

 

161.Wózek o M=100kg stoi na poziomym torze. Wskoczył na niego z poziomą v=6m/s chłopiec o m=50kg. Jaką drogę przebyli oni, jeśli współczynnik tarcia był m=0,02? Rozwiązanie YT

 

162.Do platformy kolejowej M=20t przytwierdzono armatę m=1,5t z poziomą lufą. Znajdź prędkość platformy po wystrzeleniu kuli m1=60kg z v=800m/s względem armaty. Strzał oddano: a) z nieruchomej platformy, b) zgodnie z prędkością V = 36km/h platformy, c)przeciwnie do prędkości V = 36km/h platformy. Rozwiązanie YT

 

163.Ze stojącym na poziomym torze wózkiem o m=50kg zderzył się drugi o M=100kg. Po zderzeniu wózki poruszały się z V=10m/s. Jaka była prędkość drugiego przed zderzeniem? Rozwiązanie YT

 

164.Wagon kolejowy m=20t jedzie z v=2,5m/s po poziomym torze. Dogania go drugi o M=30t jadący z V=5m/s. Jaka była ich prędkość po połączeniu? Rozwiązanie YT

 

165.Kulki z plasteliny o M=1kg i m=0,1kg poruszają się naprzeciw siebie z odpowiednio V=1m/s i v=50m/s. Jaka jest ich prędkość po zderzeniu czołowym? Rozwiązanie YT

 

166.Z wózka M=300kg, jadącego poziomo z V=10m/s, skoczył chłopiec m=50kg. Jaka była jego prędkość pozioma, jeśli wózka wzrosła do V1=12m/s? Rozwiązanie YT

 

167.Nieruchomy wrotkarz o M=50kg odrzucił poziomo, z v=10m/s, paczkę o m=5kg. Chwycił ją drugi nieruchomy wrotkarz o M=50kg. Z jaką prędkością oddalali się od siebie wrotkarze? Rozwiązanie YT

 

168.Po osiągnięciu przez rakietę prędkości v1=171m/s oddzielił się od niej trzeci człon z prędkością v3=185m/s. Z jaką prędkością poruszały się pierwszy i drugi człon po oddzieleniu od trzeciego, jeśli stosunek mas był m1/2:m3=0,4? Rozwiązanie YT

 

169.Lecący poziomo z prędkością v=800m/s pocisk, rozrywa się na dwie części o masach m1=3,5kg i m2=6,5kg. Ruch większego odłamka odbywa się w pierwotnym kierunku z prędkością v2=1350m/s. Jaką prędkość posiadał wtedy mniejszy odłamek? Rozwiązanie YT

 

170.Na poziomym stole leżą na jednej prostej n=4 jednakowe kulki plastelinowe. Odległości między nimi są d=0,1m. Pierwszej nadano prędkość v=0,1m/s skierowaną ku drugiej. Po jakim czasie trzy pierwsze kulki dotrą do czwartej, jeśli każde zderzenie było centralne i plastyczne? Rozwiązanie YT

 

171.Na wrotkach jadą, dziewczynka o m=20kg z v=2m/s i za nią chłopiec o M=40kg też z v=20m/s. Chłopiec pchnął dziewczynkę, która zaczęła się poruszać z v1=4m/s. Z jaką prędkością zaczął się wtedy poruszać chłopiec? Rozwiązanie YT

 

172.Kulka o m=100g uderza sprężyście i prostopadle w ścianę z v=50m/s. Jakiej doznaje zmiany pędu? 

Rozwiązanie YT

 

173.Jakiej zmiany pędu doznaje kulka o m=100g uderzając sprężyście w ścianę. Jej prędkość v=50m/s jest skierowana pod kątem a=30o do ściany? Rozwiązanie YT

 

174.Między wózkami o m=1kg i M=4m znajduje się ściśnięta sprężyna. Po jej zwolnieniu wózki odskoczyły od siebie. Jaki jest stosunek czasów, w których zostały przebyte przez nie takie same drogi? Tarcie nie występuje. Rozwiązanie YT

 

175.Na spoczywające ciało o m=5kg przez Dt=4s działała F=10N. Jaką prędkość uzyskało to ciało? 

Rozwiązanie YT

 

176.Ciało o m=2kg porusza się z vo=2m/s. Po przyłożeniu siły zgodnej z prędkością jego pęd wzrósł o Dp=20kgm/s. Jaką prędkość uzyskało ciało? Rozwiązanie YT

 

177.Po czołowym zderzeniu kule plastelinowe o m=1kg i M=10kg zatrzymały się. Jaki był stosunek ich prędkości przed zderzeniem? Rozwiązanie YT

 

 

178.Wykres przedstawia zależność siły działającej na ciało o m=6kg od czasu. Jaki jest pęd ciała po Dt=6s, jeśli w chwili początkowej jego vo=5m/s. Rozwiązanie YT

179.Prędkość ciała o m=3kg zmieniała się jak na wykresie. Jaka siła działała na to ciało? Rozwiązanie YT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D4.1.Stalowe kule o m1=0,5kg i m2=0,1kg poruszają się w tym samym kierunku z v1=5m/s i v2=1,m/s.               Znajdź ich prędkości po sprężystym zderzeniu czołowym. YT

 

 

 

 

 

 

 

 

179