Napisz

Treści zadań

e-fizyka składanie prędkości skośnych Reguła równoległo boku kierunek zwrot wartość stała prędkość  wioślarza łodzi droga czas ruchu Kinematyka ruchu jedno stajnego Na jeziorze wioślarz nadaje łodzi pręd kość 5 km/h. W jakim kierunku winien on odbić od brzegu rzeki, aby przepłynąć ją prostopadle? Prędk ość rzeki jest 4 km/h. Z jaką prędkością płynął wioślarz? Rozwiązanie YT

2.Nieruchomy dźwig podnosi ciało w górę z pręd kością 7,2 km/h. Jaka jest prędkość ciała wtedy, gdy dźwig porusza się po poziomych szynach z prędkością 3,6 km/h?  Jaki jest kierunek tej prędkości? 3.Oddano strzał prostopadle e-fizyka do ściany wagonu kolejowego o szerokości 3 m, poruszającego się ze stałą prędkością 72 km/h. Pocisk przebił obie ściany. Otwór  wylotowy był przesunięty względem wlotowego o 20cm. Jaka była prędkość kuli?4.Łódź przepłynęła rzekę o szerokości 400 m z prędkością 14,4 km/h względem brzegu. Prąd wody zniósł ją o 300 m. Jak długo płynęła łódź?5.Samochód osobowy był 100 m za ciężarowym. Po 20 s ruchu znalazł się w tej samej odległości, ale przed ciężarowym. Jaka była prędkość względna obu pojazdów? 6.Łódź płynie z portu A do B z prądem rzeki w czasie 2 h, a pod prąd w czasie 3 h. Jak długo płynęłaby z A do B tratwa? 7.Statek o długości 100 m płynie po jeziorze ze stałą prędkością. Łódź, poruszając się z prędkością 108 km/h, przebywa odległość od rufy statku do dziobu i z powrotem w czasie 20 s. Jaka jest prędkość statku?  8.Dwie motorówki, osiągające na jeziorze prędkości 30 km/h i 20 km/h, wyruszają jednocześnie w dół rzeki z przystani A i B leżących nad rzeką w odległości 10 km od siebie. Prędkość prądu rzeki jest 5 km/h. Gdzie spotkają się te łodzie?9.Odległość między portami A i B leżącymi nad jeziorem statek pokonuje w czasie 1 h płynąc z prędkością 10 km/h. W jakim czasie pokonałby on tę odległość, gdyby porty  leżały nad rzeką, płynącą z prędkością 5km/h?10.Dwa pociągi o długościach 100 m i 300 m poruszają się po równoległych torach z prędkościami 36 km/h i 108 km/h w tę samą stronę. Jak długo się mijają? Jak długo mijałyby się jadąc w kierun kach przeciw nych e-fizyka składanie prędkości skośnych Reguła równoległoboku kierunek zwrot wartość stała prędkość  wioślarza łodzi droga czas ruchu 2.Nieruchomy dźwig podnosi ciało w górę z prędkością 7,2 km/h. Jaka jest prędkość ciała wtedy, gdy dźwig porusza się po poziomych szynach z prędkością 3,6 km/h?  Jaki jest kierunek tej prędkości? 3.Oddano strzał prostopadle do ściany wagonu kolejowego o szerokości 3 m, poruszającego się ze stałą prędkością 72 km/h. Pocisk przebił obie ściany. Otwór  wylotowy był przesunięty względem wlotowego o 20cm. Jaka była prędkość kuli? 4.Łódź przepłynęła rzekę o szerokości 400 m z prędkością 14,4 km/h względem brzegu. Prąd wody zniósł ją o 300 m. Jak długo płynęła łódź? 5.Samo chód osob owy był 100 m za ciężarowym. Po 20 s ruchu znalazł się w tej samej odległości, ale przed ciężarowym. Jaka była prędkość względna obu pojazdów? Ro

6.Łódź płynie z portu A do B z prądem rzeki w czasie 2 h, a pod prąd w czasie 3 h. Jak długo płynęła by z A do B tratwa? 7.Statek o długo ści 100 m płynie po jezi orze ze stałą prędko ścią. Łódź, poruszając się z prędkością 108 km/h, przebywa odległość od rufy statku do dziobu i z powrotem w czasie 20 s. Jaka jest prędkość statku?  8.Dwie motorówki, osiągające na jeziorze prędkości 30 km/h i 20 km/h, wyruszają jednocześnie w dół rzeki z przystani A i B leżących nad rzeką w odległości 10 km od siebie. Prędkość prądu rzeki jest 5 km/h. Gdzie spotkają się te łodzie? 9.Odległość między portami A i B leżącymi nad jeziorem statek pokonuje w czasie 1 h płynąc z prędkością 10 km/h. W jakim czasie pokonałby on tę odległość, gdyby porty  leżały nad rzeką, płynącą z prędkością 5km/h? 10.Dwa pociągi o długości ach 100 m i 300 m porusza ją się po równo ległych torach z prędkoś ciami 36 km/h i 108 km/h w tę samą stronę. Jak długo się mijają? e-fizyka Jak długo mija łyby się jadąc w kierunkach przeciw nych