Napisz

bloczek z dwiema masami na siłomierzu, druga zasada dynamiki

Siły

bezwładności

157

zależność siły od czasu, druga zasada dynamiki
zależność prędkości od czasu, druga zasada dynamiki

156

zależność prędkości od czasu, druga zasada dynamiki

155

154

153R

152

151

150

149

dwie różne równie, druga zasada dynamiki
dwie różne równie, druga zasada dynamiki

148

dwie siły skośne działające na masę, druga zasada dynamiki

147

146

145

144

dwie masy z bloczkiem na równi pochyłej, druga zasada dynamiki

143

dwie masy z bloczkiem na stole, druga zasada dynamiki

142

141

140

dwie masy połączone nitką na bloczku nieruchomym, druga zasada dynamiki

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

siła pchająca wózek z dwiema masami, druga zasada dynamiki

112

111

dwie masy, dwie równie, bloczek, druga zasada dynamiki
dwie masy, równia, bloczek, druga zasada dynamiki
dwie masy, blok nieruchomy i ruchomy, druga zasada dynamiki
dwie masy na stole, druga zasada dynamiki
pięć mas, bloczek na stole, druga zasada dynamiki
trzy masy, bloczek na stole, druga zasada dynamiki
Dwie masy, bloczek na stole, druga zasada dynamiki

110

108

109

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

91

92

93

94

95

90

88

89

87

86

85

84

83

82

81

81.Z jakim przyspieszeniem porusza się ciało m=2kg po poziomej powierzchni pod

     wpływem poziomej F=20N?

 

82.Znajdź przyspieszenie i napięcie nici łączącej m1=2kg i m2=4kg poruszające się bez

     tarcia po poziomej powierzchni pod wpływem poziomej F=30N ciągnącej m2.

 

83.Na poziomym stole leży sześć sześcianów o masie m=1kg każdy. Stała, pozioma siła

     F=12N działa na pierwszy z nich. Jaka siła wypadkowa działa na każdy sześcian?

 

 

 

 

 

 

 

 

84.Linijka o długości d=1m jest ciągnięta za jeden koniec po poziomym stole przez

     poziomą siłę F=100N. Znajdź naprężenie w niej w odległości x=60cm od jej

     początku.

 

85.Znajdź przyspieszenie układu i napięcie nici łączącej masy m1=3kg oraz m2=1kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

86.Znajdź przyspieszenie układu i napięcia nici łączących masy m1=2kg, m2=4kg i

     m3=1kg.

 

 

 

 

 

 

 

87.Znajdź przyspieszenie układu i napięcia nici łączących masy m1=5kg, m2=4kg,

     m3=3kg, m4=2kg i m5=1kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.Wyprostowany, jednorodny sznur o długości d leży na stole tak, że jego część zwisa.

     Jak zmienia się jego przyspieszenie w zależności od długości części zwisającej?

 

89.Z jakim przyspieszeniem porusza się po poziomym stole ciało o m=10kg pod

     działaniem F=50N tworzącej z poziomem a=30o? Jaką siłą naciska ono na podłoże?

 

90. Z jakim przyspieszeniem porusza się po poziomym stole ciało m=10kg pod

     wpływem poziomej siły F=60N. Współczynnik tarcia o podłoże m=0,2.

 

91.Znajdź przyspieszenie mas m1=1kg i m2=2kg oraz napięcie nici, jeśli F=30N a

     m=0,2.

 

 

 

 

 

 

92.Znajdź przyspieszenie układu i napięcie nici łączących masy m1=2kg i m2=1kg

     (patrz rysunek do zadania nr 85), gdy współczynnik tarcia masy m1 o stół jest

     m=0,2.

 

93.Znajdź przyspieszenie układu i napięcia nici łączących masy m1=3kg, m2=2kg i

     m3=1kg, (patrz rysunek do zadania nr 86), gdy współczynnik tarcia mas o stół jest

     m=0,1.

 

94.Wyprostowany, jednorodny sznur o długości d leży na stole tak, że jego część zwisa.

     Jak zmienia się przyspieszenie sznura w zależności od długości jego części

     zwisającej, jeśli współczynnik tarcia sznura o stół jest m=0,2? (porównaj z zadaniem

     nr 88).

 

95.Z jakim przyspieszeniem porusza się po poziomym stole ciało o masie m=10kg pod

     działaniem siły F=50N, skierowanej pod kątem a=30o do poziomu? Współczynnik

     tarcia ciała o podłoże m=0,2 (porównaj z zadaniem nr 89).

 

96.Znajdź przyspieszenie mas m1=4kg i m2=6kg oraz napięcie nici je łączącej, która

     została przerzucona przez nieważki i nieruchomy blok wiszący u sufitu.

    

97.Znajdź przyspieszenie mas m1=2kg, m2=3kg, m3=4kg oraz napięcia nici je

     łączących, jeśli nić między masą m2 i m3 przerzucono przez blok nieruchomy.

 

98.Dwie masy M=1kg każda przyczepiono do końców nitki przerzuconej przez blok

     nieruchomy. Na jednej z nich położono masę m=0,1kg. Jakie jest przyspieszenie

     układu i nacisk masy m na M?

 

99.Znajdź przyspieszenie mas m1=4kg i m2=5kg oraz napięcie nici je łączącej, gdy jest

     ona przerzucona przez dwa nieważkie bloczki: ruchomy i nieruchomy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.Sznur o długości d, przerzucony przez poziomy drążek, ślizga się po nim bez

     tarcia. Jak zmienia się przyspieszenie sznura w zależności od dłuższej części

     zwisającej x?

 

101.Jaką siłą, ciało o masie 50kg, naciska na podłogę windy jadącej z przyspieszeniem:

          1) a = 2,5 m/s2 do góry?                2) a = -2,5 m/s2 do góry?

          3) a = 2,5 m/s2 w dół?                   4) a = -2,5 m/s2 w dół?

 

102.Z jakim przyspieszeniem zsuwa się po równi, o kącie nachylenia a=30o, ciało o

       masie m=1kg? Jaką siłą ciało naciska na równię? Jakie będą przyspieszenie i siła

       nacisku, gdy pchniemy ciało w górę tej równi?

 

103.Znajdź przyspieszenie mas m1=1kg i m2=2kg i napięcie nici je łączącej, gdy

       a=30o.

 

 

 

 

 

 

104.Znajdź przyspieszenie mas m1=2kg, m2=4kg i napięcie nici, gdy a=30o i b=60o.

 

 

 

 

 

 

 

 

105.Znajdź przyspieszenie mas m1=1kg i m2=2kg, gdy a=30o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.Z jakim przyspieszeniem zsuwa się z równi o nachyleniu a=30o ciało o masie

       m=1kg? Współczynnik tarcia m=0,2.

 

107.Z jakim opóźnieniem porusza się ciało o masie m=6kg, pchnięte ku górze równi o

       nachyleniu a=30o? Współczynnik tarcia m=0,2.

 

108.Znajdź przyspieszenie mas m1=2kg, m2=4kg i napięcie nici je łączącej, gdy a=30o

       i b=60o jak w zadaniu 104. Współczynnik tarcia m=0,1.

 

109.Trzy jednakowe kulki wiszą na trzech jednakowych gumkach, jedna pod drugą.

       Oblicz przyspieszenie każdej kulki tuż po przecięciu gumki łączącej kulkę górną ze

       środkową.

 

110.O jaki kąt od pionu odchyli się lampa wisząca w wagonie poruszającym się z

       przyspieszeniem a=1m/s2 po poziomym torze?

 

111.Jaki kąt z poziomem utworzy powierzchnia benzyny w cysternie jadącej po

       poziomym torze z przyspieszeniem a=2,5 m/s2?

 

112.Jaki jest współczynnik tarcia skrzyni o poziomą platformę ruszającą poziomo z

       a=4m/s2, jeśli nie zmienia ona położenia?

 

113.Jaką wartość ma siła F pchająca wózek M=5kg, jeśli masy m1=2kg i m2=1kg

       połączone nitką przerzuconą przez blok, są nieruchome względem wózka? Brak

       tarcia.

 

 

 

 

 

 

 

114.Na jedną z mas M, przyczepionych do końców nici przerzuconej przez nieruchomy

       blok, położono m=2g i wtedy ciężarki przebyły s=0,6m w t=3s. Znajdź M.

 

115.Na końcach nici przerzuconej przez blok nieruchomy wiszą na tym samym

       poziomie m=0,3kg i M. Po t=2s od ich zwolnienia odległość między nimi była

       h=4m. Znajdź M.

 

116.Ciało m=3kg spadło z h=20m. Jak długo zagłębiało się w ziemię, jeśli siła oporu

       była F=120N?

 

117.Przez nieważki blok nieruchomy wiszący na siłomierzu przerzucono nić, do

       końców której przymocowano M=10kg i m=3kg. Co wskazał siłomierz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118.Gdy ciężar jest podnoszony z a=4m/s2 to naciąg liny jest 2 razy mniejszy od jej

       wytrzymałości. Z jakim największym przyspieszeniem można podnieść ten ciężar

       za pomocą tej liny?

 

119.Z jakim największym przyspieszeniem można podnieść ciało m=300kg za pomocą

       liny o wytrzymałości F=4500N?

 

120.m=100kg podniesiono za pomocą liny ze stałym przyspieszeniem na wysokość

       h=80m w czasie t=4s. Jakie było naprężenie liny?

   

121.Jaką prędkość uzyska spoczywające ciało m=0,4kg pod działaniem poziomej

       F=10N po przebyciu poziomo s=2m?

 

122.Parowóz o m=40t jadąc z prędkością vo=72km/h zaczął hamować i stanął po

       t=1min 20s. Znajdź siłę hamującą.

 

123.Pocisk m=15kg wyleciał z działa z v=850m/s. Jak długo trwał lot przez lufę, jeśli

       średnia siła działająca na pocisk była F= 3∙ 106N?

 

124.Połączone nitką m1=100g i m2=200g leżą na poziomej powierzchni. Jaką

       maksymalną, poziomą siłą można ciągnąć pierwsze ciało, jeśli wytrzymałość nici

       jest F=10N? Jaką maksymalną poziomą siłą można ciągnąć drugie ciało?

 

125.Pociąg hamując na poziomym torze, zmienia jednostajnie swoją prędkość od

       v1=36km/h do v2=18km/h w czasie t=5s. O jaki kąt odchyli się od pionu wahadło

      wiszące w jednym z przedziałów?

  

126.Jaki jest kąt nachylenia deski, jeśli przyspieszenie zsuwającego się z niej ciała jest

       dwa razy mniejsze od przyspieszenia ziemskiego? Brak jest tarcia.

 

127.Jakie nachylenie winien posiadać dach domu, aby krople ściekały po nim w

       najkrótszym czasie?

 

128.Wysokość równi o kącie nachylenia a=30o jest h=5m. Jak długo zsuwa się z niej

       ciało bez tarcia?

 

129.W ciągu t=1,5s ciało przybyło bez tarcia długość s=1,5m równi pochyłej i potem

       taką samą drogę na poziomej powierzchni. Jaki jest kąt nachylenia równi?

   

130.Jaki był kąt nachylenia równi, jeśli klocek położony na niej przebył bez tarcia

       s=2,4m w ciągu t=6s?

 

131.Jaki był kąt nachylenia równi, jeśli klocek na niej położony w ciągu szóstej

       sekundy przebył 24m?

 

132.Ze szczytu równi o długości s=2m i nachyleniu a=30o ruszyło ciało A, a od

       podstawy równi ciało B. Jaką prędkość nadano ciału B, jeśli spotkały się one w

       połowie drogi?

 

133.Z najwyższego punktu równi o nachyleniu a=45o zaczyna się zsuwać bez tarcia

       ciało A. W tej samej chwili, z tej samej wysokości, zaczyna swobodnie spadać

       ciało B. Jaką część równi przebędzie A do chwili upadku na równię B?

 

134.Jaką prędkość należy nadać ciału pchniętemu ku górze równi o wysokości h=2m i

       nachyleniu a=30o, aby osiągnęło szczyt po t=1s? Jaką wtedy miało prędkość?

 

135.Jaką prędkość początkową należy nadać ciału pchniętemu ku górze równi pochyłej

       o wysokości h=1m i nachyleniu a=30o, aby szczyt osiągnęło z prędkością v=0?

 

136.Z równi o nachyleniu a=30o ciało ześlizguje się bez tarcia t1=15s a z tarciem

      t2=20s. Jaki jest współczynnik tarcia?

 

137.Samochód o m=1500kg wjeżdża ze stałą prędkością na zbocze o nachyleniu h=1m

       na każde s=25m drogi. Siła oporu jest równa k=0,08 jego ciężaru. Znajdź siłę ciągu

       silnika.

 

138.Z jakim przyspieszeniem porusza się poziomo równia o nachyleniu a=30o, jeśli

       klocek m=1kg pozostaje na niej w tym samym miejscu? Znajdź nacisk klocka na

       równię. 

 

139.Masy m1=4kg i m2=6kg w chwili początkowej spoczywają na tej samej

       wysokości. Jaka odległość dzieli je po t=2s od chwili ich puszczenia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

140.Pod wpływem tarcia, na poziomej drodze s=100m samochód zmniejszył prędkość

       z vo=15m/s do v=10m/s. Znajdź współczynnik tarcia.

 

141.Pocisk m=10g, lecąc poziomo z vo=300m/s, uderzył w deskę o grubości d=4cm i

       wyleciał z niej z v=100m/s. Jaki był opór deski?

 

142.Z jaką prędkością masa m1=1kg uderzy w podłogę, jeśli w chwili początkowej

       znajdowała się na wysokości h=1m a układ spoczywał? Współczynnik tarcia masy

       m2=4kg jest m=0,025.

 

 

 

 

 

 

 

 

143.Układ m1=1kg i m2=2kg w chwili początkowej spoczywał. Jaką drogę wzdłuż

       równi przebyła m1 od chwili uderzenia m2 w podłoże? a=30o, h=4m.

 

 

 

 

 

 

 

144.Po jakim czasie pojazd m=100kg jadący poziomo z vo=72km/h zatrzymał się pod

       wpływem sił tarcia F=500N?

 

145.Na spoczywający na poziomej powierzchni klocek m=20kg zaczęła działać

       pozioma siła F=12N. Jaką prędkość miał on po t=5s?

 

146.Pod wpływem siły F=150N ciało zmieniło swoją prędkość o Dv=6m/s w ciągu

       t=20s. Jaka była jego masa?

 

147.Do spoczywającego na stole klocka o m=10kg przyłożono poziomo dwie równe

       siły F. Jakie przyspieszenie on uzyskał, jeśli F=5N i a=60o?

 

 

 

 

 

 

148.Dwa klocki jednocześnie ruszają wzdłuż równi o nachyleniach a=30o i b=60o,

       których wysokości różne, a podstawy s. Które ciało szybciej osiągnie podstawę

       równi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149.Dwa klocki jednocześnie ruszają wzdłuż równi o nachyleniach a=30o i b=60o,

       których wysokości są h a podstawy różne. Które ciało szybciej osiągnie podstawę

       równi?

 

 

 

 

 

150.Wieżowiec, który powstał w miejscu zniszczonych biurowców WTC w wyniku

       zamachu z 11 września 2001r. ma wysokość 541m. Rusza w nim w górę z

       przyspieszeniem winda, w której na wadze stoi człowiek o m=60kg. Winda

       przebyła s=144m w t=6s. Co wskazywała waga?

 

151.W jednym z wysokich budynków na Manhattanie rusza w dół z przyspieszeniem

       winda, w której człowiek m=60kg stoi na wadze. Winda przebyła s=144m w t=6s.

       Co wskazywała waga?

 

152.Jakie jest napięcie liny, po której małpa wspina się z przyspieszeniem a=0,5m/s2

       względem podłogi?

 

153.Tramwaj porusza się poziomo z a=5m/s2. O ile od pionu odchyla się człowiek, aby

       się nie przewrócić?

 

154.Jakie jest przyspieszenie samolotu na pasie startowym, jeśli zawieszone w nim

       wahadło odchyliło się od pionu o a=45o?

 

155.Wykres przedstawia zależność prędkości od czasu ciała o m=8kg. Jakie siły

       działały na nie w drugiej i piątej sekundzie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156.Wykres przedstawia zależność od czasu siły, która zaczęła działać na ciało m=10kg

       poruszające się ze stałą prędkością vo=4m/s. Jaką prędkość posiada ono po t=3s

       działania siły F?

 

 

 

 

 

 

 

157.Wykres przedstawia zależność prędkości od czasu klocka po poziomej

       powierzchni. Jaki jest współczynnik tarcia?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

druga zasada dynamiki