Treści zadań

Napisz

   ciepło Jak mienia się gęstość gazu w zależności od temperatury w przemianie izobarycznejV=40litrów wodoru pod p o=0,1MPa ogrzano izochorycznie tak, że ciśnienie wzrosło dwukrotnie. Ile ciepła dostarczono? Powietrze w pokoju o V=50m3 ogrzano pod stałym p=760mm Hg od t1=10oC do t2=20oC. Ile powietrza ulotniło się, jeśli jego M=29g/mol. R = 8,31J/molK. W butli znajdowało się mo=10kg gazu pod po=10MPa. Ile gazu pobrano przy stałej temperaturze, jeśli na końcu p=2,5MPa? R = 8,31J/molK. W dwóch zbiornikach o objętościach V1 i V2, pod ciśnieniami p1 i p2, w temperaturach T1 i T2, znajduje się taki sam gaz doskonały o masie molowej M. Ile gazu ulotniło się po połączeniu zbiorników, jeśli ciśnienie i temperatura przyjęły wartości p i T? Znana jest stała gazowa R. Kolba o V=50litrów zawiera gaz w warunkach normalnych. Po izobarycznym ogrzaniu o DT=100K z kolby ulotniło się Dm=9,7g gazu. Znajdź masę molową gazu. Stała gazowa R=8,31J/molK? Gaz doskonały pod stałym p=5MPa zwiększył swoją V1=1m3 na V2=5m3. Jaką wykonał pracę? W cylindrze z ruchomym tłokiem znajduje się Vo=5dm3 gazu o to=0oC pod po=1MPa. Gaz wykonał pracę W=980J. O ile stopni go

   ciepło Przemiana adiabatyczna ogrzano? Objętość tlenu o m=10kg i t=100oC zmniejszono izobarycznie k=4 razy. Jaką wykonano pracę? R=8,31J/molK a dla tlenu M=0,032kg/mol. Znajdź gęstość mieszaniny m1=0,008kg tlenu i m2=0,004kg dwutlenku węgla, gdy t=27oC i p=50000Pa. Masa atomowe są: tlenu mo=16 i węgla mc=12. R=8,31J/molK. Gaz o T=300K i p=4MPa w butli oziębiono do T1=270K i połowę wypuszczono. Znajdź ciśnienie końcowe. R=8,31J/molK. Po izobarycznym ogrzaniu o DT=1K gazu doskonałego jego objętość wzrosła o k=1/335 objętości początkowej. Znajdź temperaturę początkową. Ciśnienie stałej masy gazu doskonałego wzrosło a objętość zmalała o k=50%. Ile razy wzrosła temperatura? Powietrze w naczyniach V1=3litry i V2=5litrów pod p1=0,1MPa i p2=0,6MPa połączono cienką rurką. Znajdź ciśnienie końcowe, jeśli przemiana była izotermiczna Ile ciepła pobrał azot o cv=20,8J/molK, V=0,02m3 i p=1MPa ogrzany izochorycznie, jeśli ciśnienie wzrosło k=2 razy? R=8,31J/mol Azot o m=2kg i M=0,028kg/mol ogrzano izobarycznie od to=0oC do t=30oC.